1

Getting My ปุ๋ยบำรุงต้น To Work

News Discuss 
ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ปุ๋ยที่มากหรือน้อยเกินไปย่อมไม่เป็นผลดีทั้งนั้น นอกจากการดูสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมแล้ว ก็ต้องคำนวณปริมาณที่ต้องใช้ด้วยเช่นกัน • การป้องกันกำจัดโรคแมลง ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคแมลงที่มีระบาดในระยะนี้ เช่น ลำไย เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่ง แมลงค่อมทอง หนอนคืบกินใบอ่อน หนอนม้วนใบ ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารพืช จุลินทรีย์ที่ถูกเลือกใช้ในการผลิตปุ๋ยชี... https://travisnk94e.bcbloggers.com/18840259/getting-my-ป-ยบำร-งต-น-to-work

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story